REGULAMIN SKLEPU

Rozdział I. DEFINICJE

 1. Sprzedający - rozumie się przez to firmę Varico w biznesie warto na nas liczyć, z siedzibą na ul. Plac Andersa 1, pok. 133, 61-898 w Poznaniu, NIP: 783-000-99-27, REGON: 630521790, zarejestrowaną w CEiDG.
 2. Klient - rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub uprawnione osoby działające na ich rzecz.
 3. Sklep - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego działający pod adresem sklep.varico.pl.
 4. Towar - rozumie się przez to produkt lub usługę dostępną w asortymencie Sklepu.
 5. Produkt - należy rozumieć jako plik instalacyjny wybranego programu komputerowego Varico z asortymentu Sklepu, udostępniany wyłącznie drogą elektroniczną.
 6. Usługa - należy rozumieć jako usługę świadczoną przez Varico dostępną w asortymencie Sklepu. Zasady świadczenia Usług przez Varico określa właściwy Regulamin świadczenia usług dostępny na stronie https://web.varico.pl/uslugi-serwisowe/.
 7. Konto - przestrzeń w Sklepie dostępna wyłącznie po zalogowaniu się Klienta. Umożliwia między innymi składanie zamówień i zakupy.

Rozdział II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego oraz zawierania na odległość umów dotyczących Produktów lub Usług pomiędzy Varico a Klientami w ramach Sklepu internetowego.
 2. W asortymencie Sklepu internetowego znajdują się produkty oraz usługi Varico prezentowane na stronie Sklepu internetowego aktualnie w chwili składania zamówienia, przeznaczone dla Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290, 2486, z późn. zm.). ), który dokonuje nabycia w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Klienci spełniający warunki określone w Rozdziale I, ust. 2.
 4. Obowiązująca lista Produktów i Usług dostępnych w ramach Sklepu, jak również aktualny cennik znajdują się wyłącznie na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Rozdział III. REJESTRACJA

 1. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
 2. 2W celu dokonania rejestracji Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny podając imię, nazwisko, adres e-mail oraz wskazując unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie zalogowanie się do Konta, przez które Klient może dokonywać transakcji.
 3. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Klient oświadcza, że jest przedsiębiorcą lub działa w imieniu przedsiębiorcy bądź osoby prawnej i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. Rejestracja jest nieodpłatna.
 5. Użytkownik dokonując rejestracji zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. 
 6. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik nie może przekazywać hasła dostępu do konta osobom trzecim.
 7. Użytkownik przez akceptację Regulaminu potwierdza dobrowolne korzystanie ze Sklepu internetowego i prawdziwość przekazanych danych. 

Rozdział IV. ZAMÓWIENIE

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie, możliwe jest po zalogowaniu się do Konta.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, w każdy dzień tygodnia.
 3. Zamówienia realizowane będą od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt, w godzinach od 8:00 do 16:00 (dalej: Dni robocze). 
 4. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Sklepie.
 5. Dla złożenia zamówienia konieczne jest wskazanie zamawianych Produktów lub Usług i ich liczby (poprzez dodanie ich do tzw. koszyka). Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
 6. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia, potwierdzenie Zamówienia oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
 7. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej akceptując wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną faktur (dalej: e-faktura).
 8. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych od złożenia zamówienia poprzez przesłanie na wskazany przez niego adres e-mail faktury pro-forma.
 9. Realizacja zamówienia jest uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia. Realizacja zamówień następuje po uzyskaniu przez Sprzedającego informacji o otrzymaniu środków pieniężnych za zakupioną/zakupione produkty i/lub usługi.
 10. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Sklepie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego:
  1. wydłużyć czas realizacji Zamówienia,
  2. anulować Zamówienie w całości. W tym przypadku otrzymuje zwrot wpłaconych przez siebie pieniędzy. 

Rozdział V. PŁATNOŚĆ

 1. Klient zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny + VAT 
 2. Dostępne formy płatności:
  a.Szybka płatność online (Pay Now)
  b.Karty płatnicze: (obsługa kart płatniczych będzie dostępna wkrótce)
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
  baner-karty-platnicze
 3. Składając zamówienie Klient wybiera każdorazowo z góry:
  a.Szybka płatność online (Pay Now)
  b.Płatność kartą płatniczą (obsługa kart płatniczych będzie dostępna wkrótce)
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay (obsługa kart płatniczych będzie dostępna wkrótce)
 5. W przypadku wyboru metody płatności przelewem, w tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia.
 6. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
  Płatność ceny dokonywana jest według cennika aktualnie obowiązującego w chwili składania zamówienia. 
 7. Użytkownik może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Varico w ramach odnawiania Licencji 4Inclusive lub obowiązującej promocji. 
 8. Kod rabatowy powinien być wprowadzony przez Użytkownika w ramach koszyka, przed przejściem do potwierdzenia zamówienia.
 9. W przypadku anulowania zamówienia lub części zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zwrot płatności dokonanej przez Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty anulowania zamówienia lub części zamówienia. W przypadku częściowego anulowania zamówienia, zwrotowi podlega odpowiednia część ceny. 
 10. Zwrot płatności przez Varico dokonywany jest w ten sam sposób zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Odnowienie Licencji 4Inclusive na kolejne 12 miesięcy premiowane jest rabatem 50% ceny rynkowej programu. Nasi lojalni Klienci, którzy współpracują z nami dłużej niż 2 lata, cieszą się już 70% zniżką na zakup kolejnych odnowień licencji.
 12. Warunkiem otrzymania rabatu jest odnowienie Licencji 4Inclusive programu w przeciągu 2 tygodni od wygaśnięcia licencji.
 13. Odnowienie Licencji 4Inclusive na programy jest liczone wg cen pojedynczych programów.
 14. Wszystkie kwoty są cenami netto (bez VAT) oraz dotyczą jednego stanowiska. Na drugie stanowisko rabat -50% ceny, trzecie i kolejne – rabat -60% ceny.

Rozdział VI. FAKTURY

 1. Po zaksięgowaniu płatności zostanie wystawiona e-faktura, w formacie PDF przesłana w formie elektronicznej przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia i integralności jej treści na adres e-mail.
 2. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji i widoczny w Profilu Klienta adres mailowy.

Rozdział VII. REKLAMACJE

 1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego oraz wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@varico.pl.
 2. Klient ma prawo do rezygnacji z wykonanej usługi poprzez złożenie reklamacji i po jej pozytywnym rozstrzygnięciu.
 3. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, pod warunkiem, że nie uruchomiono zakupionego oprogramowania lub nie rozpoczęto wykonywania usługi.
 4. Reklamację uważa się za skutecznie złożoną jeśli została złożona po zawarciu umowy sprzedaży i po uruchomieniu programu lub skorzystaniu z usługi.
 5. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Klienta, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru lub Usługi, a także kontakt telefoniczny oraz adres poczty elektronicznej.
 6. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany w formie poczty elektronicznej, na adres, z którego nastąpiło zgłoszenie.
 7. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z umowy zawartej w ramach Sklepu internetowego przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

Rozdział VIII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  a.realizacji Zamówienia,3.
  b.zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających,
  c.założenia i utrzymania Konta Zamawiającego.
 3. W przypadku chęci otrzymywania informacji o produktach i promocjach zapisując się do newslettera, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Varico: w biznesie warto na nas liczyć Rafał Łożyński, ul. Rakoniewicka 20, 60-111 Poznań, NIP: 7830009927 oraz akceptuje warunki Polityki Prywatności.
 4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Administrator zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Klient. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności udostępnionej pod adresem https://web.varico.pl/polityka-prywatnosci/.

Rozdział IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2020 r.
 2. Podstawową formą komunikacji Varico z użytkownikiem jest korespondencja e-mail.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
 4. Niedopuszczalne jest korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem (w szczególności przekazywanie jakichkolwiek treści bezprawnych za pośrednictwem Sklepu internetowego), zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Odpowiedzialność za funkcjonalność oprogramowania zainstalowanego w następstwie pobrania Produktu uregulowana została w odrębnych Warunkach licencyjnych. 
 6. Varico zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmieniony Regulamin zamieszczony na stronie Sklepu internetowego wchodzi w życie w chwili jego publikacji.
 7. Varico zastrzega sobie prawo do:
  a.wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu
  b.zmiany Cen oraz liczby Towarów w Sklepie
  c.wprowadzania nowych Towarów do Sklepu
  d.przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu
 8. Nazwy handlowe, nazwy Produktów lub Usług oraz nazwy firm, również graficzne, zamieszczone w Sklepie stanowią chronione znaki towarowe, podlegające ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1410) a jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionego. 
 9. Zawartość Sklepu jest chroniona prawem, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 11. Zawartość Sklepu jest chroniona prawem, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.